Privacy & Voorwaarden

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.instacopy.me(hierna: ‘de Website’),

KVK 56106408
Instacopy.Me
Pauwoog 8
7908 VM Hoogeveen
Nederland

info@instacopy.me

Artikel 1

Definities
* Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Instacopy.me een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Instacopy.me een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
* Product: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit het beeldarchief van Instacopy.me of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door Instacopy.me aangeboden waar van stoffelijke aard.
* Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van Instacopy.me, ten aanzien waarvan Instacopy.me over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
* Instacopy.me: Instacopy.me VOF., gevestigd te Hoogeveen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer .
* Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
* Website: de website van Instacopy.me, te weten www.Instacopy.me.
* Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan Instacopy.me ter beschikking stelt.

Artikel 2
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Instacopy.me en een klant, alsmede op alle door Instacopy.me aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
2.2.
Instacopy.me wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Instacopy.me deze bestelling heeft geaccepteerd.
3.2.
Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Instacopy.me de aard van het materiaal door toezending daarvan aan Instacopy.me van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal Instacopy.me de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.
3.3.
Mocht Instacopy.me de bestelling niet accepteren, zal Instacopy.me het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal Instacopy.me vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van Instacopy.me alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door Instacopy.me te worden betaald.
3.4.
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.
3.5.
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4
Prijzen
4.1.
De door Instacopy.me gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw. De verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten, worden in de laatste stap van het koopproces toegevoegd. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special effect en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks tot een meerprijs. Deze zal door Instacopy.me in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.
4.2.
Indien de prijzen, voordat Instacopy.me in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door Instacopy.me worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient Instacopy.me binnen vijf dagen na ontvangst van de door Instacopy.me verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen Instacopy.me en de klant geen overeenkomst tot stand.
4.3.
In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke Instacopy.me zonder btw in rekening brengt, zal Instacopy.me op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan Instacopy.me niet bekend is en op verzoek van Instacopy.me niet bekend wordt gemaakt dient Instacopy.me btw te berekenen.
De klant vrijwaart Instacopy.me voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat Instacopy.me lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan Instacopy.me niet bekende redenen Instacopy.me op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.
4.4.
Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5
Betaling
5.1.
Betaling dient te geschieden door het betalingssysteem IDEAL, door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening ten name van Instacopy.me dan wel per Paypal. Instacopy.me gaat pas tot productie over wanneer zijn het totale bedrag van de klant in goede orde heeft ontvangen.

Artikel 6
Levering
6.1.
De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan Instacopy.me.
6.2.
De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

Artikel 7
Levertijd
7.1.
De canvasdoeken worden binnen maximaal 5 werkdagen verzonden. Dit is te rekenen vanaf de datum van ontvanvst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Instacopy.me van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laastgelegen van de twee voornoemde tijdstippen.

7.2.
Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door Instacopy.me.
7.3.
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Instacopy.me niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Instacopy.me pas in verzuim nadat de klant Instacopy.me schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Instacopy.me binnen deze termijn is uitgebleven.

Artikel 8
Verzuim/aansprakelijkheid
81.
Indien Instacopy.me ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Instacopy.me terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.
8.2.
In geval Instacopy.me met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Instacopy.me het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.
8.3.
Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Instacopy.me voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Instacopy.me slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Instacopy.me is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Instacopy.me. De aansprakelijkheid van Instacopy.me is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Instacopy.me beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Instacopy.me is tekortgeschoten.
8.4.
De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Instacopy.me te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Instacopy.me en de klant gesloten overeenkomst.
8.5.
In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.

Artikel 9
Ter beschikking gesteld materiaal
9.1.
De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan Instacopy.me. Het materiaal blijft eigendom van de klant.
Instacopy.me zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van Instacopy.me te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Instacopy.me niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Instacopy.me, behoudens voor zover Instacopy.me ter zake recht heeft op uitkering van verze-keringspenningen krachtens een door Instacopy.me afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Instacopy.me beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Instacopy.me berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.
9.2.
De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan Instacopy.me ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.
9.3.
De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. Instacopy.me is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat Instacopy.me is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.
9.4.
Van het door de klant aanleveren van pornografisch materiaal met minderjarigen doet Instacopy.me in alle gevallen aangifte bij de politie.

Artikel 10
Intellectuele eigendomsrechten
10.1.
Instacopy.me accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval Instacopy.me door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant Instacopy.me voor alle schade die Instacopy.me ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe Instacopy.me door derden wordt aangesproken en inclusief de bij Instacopy.me veroorzaakte kosten.

Artikel 11
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1.
Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2.
Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.


DISCLAIMER
Instacopy.me besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Zij vermeld haar bronverwijzing waar van toepassing. Opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar info@Instacopy.me
Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Instacopy.me is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen. Alle in onze publicaties vermelde merken zijn eigendom of geregistreerde merken van de betreffende bedrijven.

COPYRIGHT
Zonder schriftelijke toestemming van Instacopy.me is het niet toegestaan informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de diensten van Instacopy.me op enigerlei wijze te verspreiden.


Kop 4 Privacy Statement
Instacopy.me respecteert de privacy van de bezoekers van haar websites en webwinkels en zorgt dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Instacopy.me gebruikt de gegevens om bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te verwerken en te laten bezorgen.  Verder worden de gegevens slechts met toestemming gebruikt. Instacopy.me zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal gegevens slechts aan derden overdragen voor de benodigde afhandeling, verzending en bezorging van de bestelling of wanneer Instacopy.me daar wettelijk toe verplicht is. Instacopy.me neemt de geldige wetgeving in acht.

Instacopy style feed

Een selectie van onze meest favoriete en vooral fashionable Instagram gebruikers. Fash up your wall galls!

De feed is momenteel niet beschikbaar.